12 آذر سال 1390 ستودا متولد شد.

خیلی زود 4 سال گذشت.

و امروز کنار همه همکاران و مشتریان عزیزمان شروع پنجمین سال فعالیتمان را جشن می گیریم.

ستودا ، همیشه موفق و پیروز باش